logo EU
Zlatý certifikát společnosti Scio
Bobří škola
Základní škola a Mateřská škola Tasovice

Nic není jen černobílé

NIC NENÍ JEN ČERNOBÍLÉ – takový název má letošní celoškolní projekt. Jeho cílem je rozvíjet dovednosti a postoje žáků v oblasti multikulturní výchovy.

V první části nazvané Multikulturní kalendář, kterému se žáci věnovali v měsíci říjnu, bylo úkolem poznávat život lidí z různých etnických a kulturních skupin a vnímat jejich rovnocennost bez ohledu na barvu pleti, náboženství nebo zvyky.

Na světě žije v současné době více než 7 miliard lidí. A i přes toto velké číslo je nutné si uvědomit, že záleží na životě každého člověka i každého národa. Celek je vždy tvořen jednotlivými částmi, které se doplňují a které navzájem spolupracují.
V demokratické společnosti o významu člověka by neměly rozhodovat barva pleti, národnost, ani peníze, ale vlastnosti a schopnosti člověka samotného. Jsou lidé, kteří právě svým jednáním bývají vzorem pro své okolí. Proto celoškolní projekt pokračoval v březnu druhou etapou pod názvem Kladný hrdina.

13. prosince 2006 přijala Organizace spojených národů Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Je to první mezinárodní dohoda o lidských právech přijatá v 21. století, která chrání práva asi 650 milionů zdravotně postižených lidí. Práva zdravotně postižených uznává i Listina základních práv EU. Ta sděluje, že postižení mají právo na opatření, která zajistí jejich nezávislost i začlenění do společnosti.
O tom, jak se k tělesně i smyslově postiženým kamarádům chovat, se naši žáci učili ve třetí etapě celoškolního projektu pod názvem Nebojme se handicapu.